Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Báo Chính Phủ: Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,16 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tai-tinh-bac-giang/367924.vgp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Bắc Giang, Tài nguyên, UBND tỉnh Bắc Giang, Phi nông nghiệp, Trồng lúa, Đất, Trách nhiệm, Thủ tướng chính phủ, Đất đai, Nghị định, Mục đích, Đồng ý, Hướng dẫn, Môi trường, Pháp luật