Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Thế nào là tài sản có khả năng thanh khoản cao?

Bà Nguyễn Thị Hường (Bắc Giang) hỏi: Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có được coi là tài sản có khả năng thanh khoản cao không?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/the-nao-la-tai-san-co-kha-nang-thanh-khoan-cao/378383.vgp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu.

Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Theo đó, việc xác định tài sản có khả năng thanh khoản cao được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Nguyễn Thị Hường, Mời thầu, Tính thanh khoản, Bộ kế hoạch và đầu tư, III, Xây lắp, Hạ tầng kỹ thuật, Bắc Giang, Tạm ứng, Tiền mặt, Chứng khoán, Ngắn hạn, Gói thầu, Chứng nhận, Lập hồ sơ, Sẵn có, Nhà thầu, Tín dụng, Tài sản